اگه من منم پس کو کدوی گردنم
یکی که تو گیجی
و هواس پرتی لنگه نداشت می خواست بره سفر زنش گفت این کدو رو به گزدنت اویزون کن که
اگر راه رو گم کردی حد اقل خودتو گم نکنی
مرد حواس پرتم قبول کرد و کدو رو به
گردنش آویزون کرد وراه افتاد
توی راه شب زیر یه درختی خوابید و یه دزدی اومد و
کدو رو از گردن مرد حواس پرت دزدید
مرد حواس پرت صبح که از خواب پاشد و کدو رو
پیدا نکرد گفت:اگه من منم پس کو کدوی گردنم

/ 1 نظر / 5 بازدید
حمید

سلام از دید عرفانی و خودشناسی هم میشه به این ضرب المثل نگاه کرد