حکایت داریم که یکی از پادشاهان هخامنشی عدهای را مامور کرد که بروند و لهجههای مختلف ایرانیها را یاد بگیرند و برای او توضیح بدهند.
روز مقرر فرا رسید و همه ی ماموران با فراگیری زبان های مختلف برگشتند. اما کسی که مامور فرا گرفتن زبان منطقه قومس بود دست خالی برگشت.
پادشاه دلیل یاد نگرفتن زبان قومسی یا کومشی را از او پرسید
مامور در جواب پادشاه

چند تا سنگ توی یک قوطی میریزد و تکان میدهد که
.
.
.
.
.
.
این صدای صحبت کردن تند 2 نفر از آن دیار است!»

 

/ 0 نظر / 5 بازدید