خر بیار باقلا بار کن
یه کشاورزی باقالی
زیادی برداشت کرده بود و کنارش خوابیده بود
یه قلدری اومد و بنا کرد به پر کردن
خور جینش
کشاورزه بلند شد که جلوی قلدرو بگیره که با هم گلاویز شدند . قلدره یه
چاقو ور داشت و به کشاورزه گفت: من می خواستم فقط خورجینم رو پر کنم حالا که
اینجوریهمی کشمت همه رو میبرم
صاحب باقالیا که دید از پس قلدری برنمیاد گفت:
حالا که پای جون در میونه برو خر بیار باقالی بار کن

 

/ 0 نظر / 4 بازدید