نه خانی اومده نه خانی رفته

یکی یه خربزه می خره ببره خونه توی راه وسوسه میشه که خوبه خربزه رو
ببرم به رسم بزرگون گوشتشو بخورن و باقی شو کناربگزارم تا اگر کسی از اینجا رد شد
فکر کنه که خانی از اینجا گزشته و گوشت خربزه رو خورد ه و گوشتش رو انداخته
اینجا
به این نست گوشت خربزه رو خورد خواست پوستش رو دور بندازه که با خودش
گفت:بهتره پوستش رو هم گاز بزنم تا مردم فکر کنن نوکری هم بوده
پوست خربزه رو
گاز زد و خواست پوست نازک شده رو دور بندازه که به این فکر افتاد که پوست خربزه رو
هم بخوره تا مردم بگن نه خانی اومده و نه خانی رفته

/ 0 نظر / 4 بازدید