من زیر اندازتواوردم شاید یکی هم رو اندازت رو
بیاره
یکی رفت دزدی دید صاحبخونه خوابیده
چادر شبی رو که با خودش
اورده بود رو پهن کرد و رفت تا هرچی پیدا کرد بیاره و بزاره تو اون چادر شب
وقتی
رفت بگرده دنبال وسایل صاحب خونه غلتی زد و روی چادر شب خوابید
دزد وقتی برگشت و
چیزی پیدا نکرد و صاحبخونه رو روی چادر شب دید گفت بهتی برم و از خیر این چادر شب
بگزرم
وقتی داشت می رفت صاحبخونه گفت:داری میری اون در روببند کسی نیاد
تو
دزد گفت:بذار باز باشه شاید همین طور که من زیر اندازت رو اوردم یکی هم رو
اندازت رو بیاره

/ 0 نظر / 4 بازدید