پادشاهی نیکو
سرشت ؛ به بیماری صعب العلاجی دچار شد ... طبیبی را پیغام فرستادند که اینچنین است
احوال پادشاه ...

 

طبیب
پسغام فرستاد که مقداری از مدفوع پادشاه را نزد من بیاورید ، تا آزمایش کنم و فکری
برای چاره کنم ....

پادشاه ،
قابلمه ای تا سر پر برید و با تشریفات فراوان نزد طبیب فرستاد ....

طبیب که از
آن همه تشریفات متعجّب شده بود ... گمان برد که تحفه ای پادشاه از برای تشکّر برای
وی فرستاده ... در قابلمه کنار زد ... و دید آنچه را که باید می دید ... سخت ناراحت
شد و به فکر تلافی افتاد ....

نسخه ای
نوشت و به غلامان داد تا نزد پادشاه ببرند .... و غلامان آنچنان کردند ... پادشاه
نسخه را باز کرد و خواند .... نوشته شده بود " اعلی حضرتا ... چاره ی درد شما در
خوردن تمام و کمال محتویات قابلمه ایست که نزد من فرستاده بودید ... امید است که
شاه جهان زود تر بهبودی پیدا کنند و دو باره سایه بر سر جهانیان بیندازند
"

پادشاه
... آنقدر بیمارو بد احوال بود که می بایست تجویز پزشک رااجرا می کرد .... پس با
اکراه فراوان شروع به خوردنمحتویات قابلمه کرد ... می خورد و می خورد و زیر لب هر
باره این جمله را تکرار می کرد ....کاشکی کمتر می ریدم ...کاشکی کمتر می ریدم
...کاشکی کمتر می ریدم ...

/ 0 نظر / 4 بازدید