جایی رسیده که شتر رو با نمد داغ
میکنن

یه شتر به شتر دیگه از دست صاحبش شکایت می کرد که گفت :صاحبم از بس
بار من میکنه که طاقتم طاق میشه
شتر دیگه گفت :بارت چیه اون شتر جواب :داد
معمولا نمک
شتره گفت:اگر توی راهت جوی ابی چیزی دیدی توی جوب اب بخواب تا نمک ها
اب بشه و بارت سبک حال صاحبتم جا میاد
شتره به حرف دوستش عمل کرد و صاحیش فهمید
که خوابیدن شتر از نا توانی نیست و دفعه بعد صاحب شتر نمد بار شترش کرد و شتر هم از
همه جا بی خبر توی جوی اب خوابید و وزن بارش اینبار چند برابر شد و صاحبش به زور
شلاق اون رو از زمین بلند کرد و به راه انداخ
و این مثل شد که کار به جایی رسیده
که شتر رو با نمد داغ میکنن

/ 0 نظر / 4 بازدید