حکایت منیژه خانم

لری: ششی دِش منیژه خانمه

فارسی: شپشی ازش منیژه خانم است

این تمثیل کنایه از آدم های متملق و چاپلوس است

حکایتکنند
که: یکی از زنان فتحعلی شاه برای این که از شاه تملق بیشتری کرده
باشد
تا شاید محبت شاه را به خود بیش از زنان دیگر نماید، شپش های شاه را
می
گرفت و در شیشه ای می کرد و همواره نزد خود نگاه می داشت و از آنها
نوازش
می نمود و اسم آنها را منیژه خانم می گذاشت

.

/ 0 نظر / 4 بازدید