روی اسکناس نوشته شده بود: وقتی خیلی پولدار شدی به پشت
این اسکناس نگاه کن.

پیرمرد هر بار که می خواست
اجرت پسرک واکسی کر و لال را بدهد، جمله ای را برای خنداندن او بر روی اسکناس می
نوشت.

این بار هم همین کار را
کرد. پسرک با اشتیاق پول را گرفت و جمله ای را که پیرمرد نوشته بود، خواند. روی
اسکناس نوشته شده بود: وقتی خیلی پولدار شدی به پشت این اسکناس نگاه کن.

پسر با تعجب و کنجکاوی
اسکناس را برگرداند تا به پشت آن نگاه کند. پشت اسکناس نوشته شده بود: کلک، تو که
هنوز پولدار نشدی
!
پسرک خندید با صدای
بلند؛ هرچند صدای خنده خود را نمی شنید
.

/ 0 نظر / 4 بازدید