پیر مردی تصمیم گرفت تا با پسر .عروس و نوه چهار ساله خود زندگی
کند.دستان پیر مرد می لرزید و چشمانش خوب نمی دید و به سختی می توانست راه
برود.هنگام خوردن شام .غذایش را روی میز ریخت و لیوانی را بر زمین انداخت و
شکست.

پسر و عروس از این کثیف کاری پیر مرد ناراحت شدند:باید درباره پدر
بزرگ کاری بکنیم و گرنه تمام خانه را به هم می ریزد.انها یک میز کوچک در گوشه اطاق
قرار دادند و پدر بزرگ مجبور شد به تنهایی انجا غذا بخورد.بعد از اینکه یک بشقاب از
دست پدر بزرگ افتاد و شکست.دیگر مجبور بود غذایش را در کاسه چوبی بخورد.هر وقت هم
خانواده او را سرزنش می کردند.پدر بزرگ فقط اشک می ریخت و هیچ نمی گفت.

یک روز عصر قبل از شام پدر متوجه پسر چهار ساله خود شد که داشت با
چند تکه چوب بازی می کرد.پدر رو به او کرد و گفت:پسرم داری چی درست می کنی؟پسر با
شیرین زبانی گفت:دارم برای تو و مامان کاسه های چوبی درست می کنم که وقتی پیر شدید
در انها غذا بخورید!و تبسمی کرد و به کارش ادامه داد.

از ان روز به بعد همه خانواده با هم سر یک میز غذا می خوردند.

/ 0 نظر / 4 بازدید