حکایت دزد و صاحب
خانه

دزدی به خانه ای رفت. چیزهایی یافت آنها را
بست و در گوشه ای گذاشت و به اتاق های دیگر رفت. در این هنگام صاحب خانه بیدار شد و
بسته را برداشت و مخفی کرد. دزد برگشت و بسته را نیافت. رو به صاحب خانه کرد و گفت:
حالا خودت انصاف بده دزد منم یا تو!

/ 0 نظر / 4 بازدید