پادشاهی وزیرش را گفت : ای
وزیربگو ببینم بهترین چیز در دنیا چیست و دلیلی بر اثبات جواب

 

خود داشته باش ترا برمقام
وزارت باقی گذارم در غیر اینصورت  از مقام وزارت خلع خواهم کرد

 

وزیر جواب داد بهترین چیز
دنیا  خوردن و خوابیدن است

پادشاه دستور
داد وزیر را در اتاقی در قصر حبس کنند و بهترین خوردنی ها وآشامیدنی ها را برای او
فراهم آورند ودر را بر روی وزیر بستند و گفتند تا می توانی بخور و بخواب  واز هیچ
چیز برای او دریغ نکردند

پس از چند ساعت
فشار معده و روده بر وزیر غلبه کرد  بطوریکه تحمل آن بر وزیر بسیار مشکل
بود

پادشاه
دستورداد تا در را باز کردند .

پادشاه چون وزیر را در
آنحال دید از او پرسید ای وزیر اکنون بگو بهترین چیز در دنیا
چیست

وزیر
که بسیار شتاب زده بود جواب داد :قربان نه خوردن ونه خوابیدن فقط
ریدن و شاشیدن
  

/ 0 نظر / 4 بازدید