حکایت اعتراض یک لر به خدا

این تمثیللری تقریبا معادل ضرب المثل از طلا شدن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده
ما
را مس کنید است و در زمان پس گرفتن تقاضای خود با اعتراض از کسی بکار
می
رود.

حکایت کنند لری خارکن خسته از کار روزانه اش در بیابان با کوله باری از
خار
و خاشاک در راه بازگشت به خانه اش بود .برای رفع خستگی در سایه کوهی
چند
لحظه ای بارش را بر زمین نهاده و ضمن تکیه  بر بار خود در فکر مصیبت و
سختی
کارش رو به آسمان برداشته و فریاد بر آورد
که
:ای خدا یا خری به یا مرگی(خدایا یا خری بده یا مرگی) از قضا در همان لحظه تخته سنگی بزرگ از
کوه
جدا شده و غلطان بسوی وی سرازیر شد. مرد خارکن در حالی که وحشت زده
در
حال فرار از آن مهلکه بود مجددا سر به آسمان بلند نموده و با اعتراض
فریاد
زد:

وه خر دِیَن کَرّی وه آیَم کشتن زرنگی

برای خر دادن نمی شنوی ولی برای آدم کشتن زرنگی

/ 0 نظر / 4 بازدید