حکایت ساده لوح و پول

ساده لوحی را در بیابان دیدند که با اوقات
تلخی جای جای زمین را می کند و چیزی را جست و جو می کرد.

از او پرسیدند: چه کار می
کنی؟

پاسخ داد: پولی را در این
زمین دفن کرده ام. اکنون آن را هر چه بیشتر می جویم کمتر می یابم.

گفتند: مگر وقتی آن را دفن کردی برایش
نشانی نگذاشته بودی؟

گفت: چرا؟

پرسیدند: نشانی چه بود؟

گفت: لکه ی ابری که روی این نقطه از زمین
سایه انداخته بود .

/ 0 نظر / 4 بازدید