حکایت خودکشی شیرین

حجی
در کودکی شاگرد خیاطی بود. روزی استادش کاسه عسل به دکان برد، خواست که به کاری
رود.

حجی
را گفت: درین کاسه زهر است، نخوردی که هلاک شوی.

گفت:
من با آن چه کار دارم؟ چون استاد برفت، حجی وصله جامه به صراف داد و تکه نانی گرفت
و با آن تمام عسل بخورد.

استاد
بازآمد، وصله طلبید.

حجی
گفت: مرا مزن تا راست بگویم. حالی که غافل شدم، دزد وصله بربود. من ترسیدم که بیایی
و مرا بزنی. گفتم زهر بخورم تا تو بیایی من مرده باشم. آن زهر که در کاسه بود، تمام
بخوردم و هنوز زنده‌ام، باقی تو دانی.

رساله دلگشا - عبید زاکانی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید