کرد شیطان ، بادى از مقعدرها /گفت : بادا این به ریش آن
خدا/کو نداند در برون خانه کیست...............

نقل شده یک نفر مصرى از قوم فرعون ،
خوشه انگور بسیار زیبایى را به فرعون داد و گفت : مى خواهم این خوشه انگور را با
همین قیافه به شکل جواهرات و لؤ لؤ بزرگ در آورى ؛ زیرا تو خدا هستى - خدا هر کارى
بخواهد مى تواند انجام دهد. - فرعون هم آن را گرفت و به او قول داد که انجام
دهد.

وقتى شب شد و تاریکى همه جا را فرا
گرفت ، فرعون همه درها را بست و گفت : هیچ کس نباید داخل شود. از این درخواست مرد
حیران بود که چه کند؟

شیطان به کاخ او رفت و در زد. فرعون
گفت : چه کسى در مى زند؟ شیطان در جواب گفت : گوز به ریش آن کسی که ادعای خدایى می
کند اما  نمى داند چه کسى پشت در  است . تو اگر خدا بودى هر آینه مى دانستى چه کسى
پشت در است . فرعون - از این جسارت و بى باکى - او را شناخت .

خانه فرعون را شیطان
شبى

حلقه بر در زد که دارم
مطلبى

گفت : فرعون اى فلان ! تو
کیستى

آدمى یا جن و یا گو کیستى
؟

کیست آیا حلقه بر در مى
زدند؟

از چه آیا دست بر سر مى
زند؟

کرد شیطان ، بادى از
مقعدرها

گفت : بادا این به ریش آن
خدا

کو نداند در برون خانه
کیست

حلقه بر در مى زند، از بهر چیست

 

فرعون گفت : اى ملعون ! داخل شو، او
هم در جواب گفت : ملعونى بر ملعونى دیگر وارد مى شود. وقتى وارد شد، مشاهده کرد که
خوشه انگورى در دست فرعون است و درباره آن حیران مانده است
.

گفت : او را به من بده ، تا مشکل تو
را حل کنم . انگور را از او گرفت و اسم اعظم را بر او خواند. همان طورى که آن مرد
خواسته بود، بهترین لؤ لؤ و جواهر شد.آن گاه شیطان گفت : اى رفیق عزیز! خودت انصاف
بده من با این همه علم و کمال و قدرت که دارم مى خواستم بنده اى از بندگان خدا باشم
؛ ولى مرا به عنوان بنده ، قبول نکردند و از درگاه سلطان حقیقى بیرونم
کردند.

اما تو با این نادانى و حماقت که دارى
، ادعاى خدایى مى کنى و مرتبه بزرگى را مى خواهى .

فرعون گفت : اى شیطان ! چرا بر حضرت
آدم سجده نکردى ؟ - که تو را از بهشت بیرون کنند و ملعون شوى ؟ جواب داد: اى فرعون
! چون مى دانستم ، افراد خبیثى مانند تو در صلب آدم قرار دارد، از این رو به او
سجده نکردم

/ 0 نظر / 4 بازدید