حکایت کجا خوش است؟

روزی
از
ابوسعید ابوالخیرپرسیدند: کجاخوش
است ؟

گفت:
در حمام
...

گفتند
چرا؟

گفت: چون در آنجا مرا لنگی است
که آن هم از آن من نیست
!!
/ 0 نظر / 4 بازدید