اوسا علم....درد ورم این که نبود سر علم
یه
خیاطی بود که هر وقت پارچه ای برای دوختن لباس براش میاوردن یه تیکه از ازش به
عنوان سر قیچی برمیداشت
تااینکه زد و یه شب خواب دید که قیامت شده و اون تو
صحرای محشره و تکه هایی که از پارچه ها که به عنوان سر قیچی برداشته بود سر یه علم
آتیش آویزونه و دارن اونو به جهنم میرن
هراسون از خواب پرید و کله سحر رفت در
مغازه و به شاگردش گفت :از این به بعد اگر خواستم سر قیچی بردارم بگو اوسا علم تا
یاد خوابم بیفتم
چتد روز گزشت و تا یه روز یه پارچه گرون قیمت براش اوردن تا با
اون یه قبا بدوزه
خیاطه همین که چشکش به اون پارچه افتاد دلش نیومد از ائن
پارچه بگزه و قیچی رو اورد تا یه تیکه از اون رو برای خودش برداره
شاگردش جلو
اومد و گفت:اوسا علم اوسا علم
خیاطه که نمیتونست از اون پارچه نفیس دل بکنه
گفت:درد و ورم این که نبود سر علم

/ 0 نظر / 4 بازدید