باهمه بله با ما هم بله
یه بازرگانی
ورشکست شد و طلب کاراش اونو به دادگاه کشوندن بازر گانه با یه وکیل مشورت کرد و
وکیل بهش گفت :توی دادگاه هر کس از تو چیزی پرسید بگو (بله)با زرگان هم پولی به
وکیل داد و قرار شد بقیه پول رو بعد از دادگاه به وکیل بده
فرداش در دادگاه در
جواب قاضی و طلباراش همش گفت :(بله و بله)تا اینکه قاضی گفت این بیچاره از بده کاری
عقلش رو از دست داده بهتری شما ببخشیدش
طلب کارها هم دلشون به حال اون سوخت و
اون رو بخشیدن
فردای اون روز وکیله به خونه بازر گان رفت و بقیه پولش رو طلب کرد
و مرد بده کار در جواب گفت:(بله)وکیلم گفت:باهمه بله با ما هم بله

/ 0 نظر / 4 بازدید